Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Dijitalleşen dünyada artan iş hacmi ve küreselleşen rekabet, sadece sosyal medya varlığıyla sınırlı kalmayarak etkileyici reklam, tanıtım, tasarım ve halkla ilişkiler faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır. Markanın bilinirliği ve kurumsal kimliğin önemi, teknolojik araçlarla desteklenen görsel, işitsel ve hareketli medya tasarımını ve uygulamasını gündeme getirmiştir. Bu gereksinimleri karşılamak üzere oluşturulan Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı, görsel sanatlar, iletişim, tasarım ve teknoloji ekseninde teorik ve pratik çalışmalara odaklanmaktadır.

Bu programın temel hedefi, görsel iletişim tasarımının multidisipliner özelliklerini etkili bir şekilde kullanarak, dijital ortamlarda, sosyal medyada, internet yayıncılığında ve bilgisayar oyun sektöründe deneysel ve analitik bir yaklaşımla inceleme, araştırma, tasarlama ve uygulama becerilerini kazandırmaktır. 

Görsel iletişim tasarımı uzmanlaşma eğitimi; estetik, bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla birlikte derinlemesine inceleme, yaratıcılık, özgünlük, girişimcilik ve etik değerleri ön planda tutarak, tüm tasarımların insan merkezli olmasını esas alır. Dijital ve interaktif medya tasarımında yenilikleri teşvik eden, iletişim sistemlerini oluşturan ve yönlendiren uzmanlar yetiştirmeyi hedefler.

Bu profesyoneller; ulusal ve uluslararası platformlarda, devlet veya özel sektörde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Hem tasarım hem de sanat konularında yetkin, yenilikçi, deneysel ve özgün olmanın yanı sıra, yönetimle ilgili sorumlulukları da üstlenebilen, karar alma becerisi gelişmiş, risk alabilen, yaratıcı ve girişimci bireyler olarak sektörde önemli roller üstlenirler. 

Bölüm mezunlarımız; bilgisayar oyunu ve animasyon firmalarında, reklam ajanslarında, web ve kurumsal kimlik tasarımı stüdyolarında, medya ve halkla ilişkiler ajanslarında, kamu sektörünün görsel iletişim departmanlarında, belediyelerin tasarım birimlerinde, yayıncılık sektöründe ve sinema-televizyon endüstrisinde istihdam edilmektedirler. Mezunlarımız; yaratıcı direktör, görsel iletişim uzmanı, reklam fotoğrafçısı, grafik illüstratör, dijital ve grafik tasarım uzmanı, baskı tasarım uzmanı, iletişim danışmanı, kurumsal kimlik uzmanı, karakter geliştirici, video ve film yönetmeni, dijital medya uzmanı ve akademik araştırmacı gibi pozisyonlarda kariyer yapabilirler. 


Programın Yapısı


Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programı toplamda 21 kredi, 7 ders, bir seminer ve tez projesinden meydana gelir. Hem seminer hem de tez çalışması kredisizdir ve bu bölümler sadece başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Yüksek lisans programının tamamlanma süresi minimum dört yarıyıl olup, maksimum altı yarıyıla kadar uzayabilir. Sürenin hesaplanmasında, önceden alınan hazırlık eğitimleri göz önünde bulundurulmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami eğitim süresine dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


Yüksek Lisans Programına Başvuruda Bulunacak Adaylarda Aranan Şartlar:

  • Dört yıllık bir lisans derecesine sahip İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin; Yeni Medya, Görsel İletişim Tasarım Bölümleri, Grafik, Resim, Fotoğraf, Sinema TV Lisans mezunlarının başvuruları bilimsel hazırlık programı uygulanmaksızın,  ilgili alandan olan diğer bölüm mezunları ise gerekli görülmesi halinde bilimsel hazırlık programı uygulanarak kabul edilecektir.
  • ALES Puanı aranmamaktadır.

Yüksek Lisans Programında Başvuru ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Yüksek Lisans Programı İçin Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. Lisans genel not ortalamasının %30’u ve mülakatın %70’inin toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar