Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Programa Başvur

Programın Tanımı


Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı, entegre bir yaklaşımı benimseyen ve lisans seviyesindeki temel bilgilerin üzerine inşa edilen, disiplinlerarası bir program sunmaktadır. Bu program, öğrencilere bilimsel düşünceyi benimseme, spor eğitimi konseptlerini derinlemesine kavrama ve uzmanlık seviyesinde teknik bilgilerle donanma imkanı tanır. Program, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal Yaklaşımlar, Engelliler için Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi, Rekreasyon, ve Sporla Sağlık gibi çeşitli alt disiplinlere odaklanır. 

Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri konusunda derinlemesine bilgiye sahip, bilimsel araştırma yetenekleri geliştirilmiş, modern teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilen, toplumsal ve bireysel değerlere duyarlı, ulusal ve uluslararası arenada bilimsel katkılarda bulunabilecek, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisine sahip spor eğitim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Programımıza, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri bölümünden 4 yıllık lisans diplomasına sahip olanlar başvurabildiği gibi, Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün belirlediği "Bilimsel Hazırlık derslerini tamamlama" şartını kabul eden diğer 4 yıllık lisans mezunları da programa dahil edilmektedir. Mezunlarımız, spor bilimleri sektöründe çeşitli pozisyonlarda etkin görevler üstlenmekte ve spor merkezlerinde uzmanlık rollerini başarıyla yürütmektedirler. Aldıkları eğitim sayesinde, sektörde lider pozisyonlara gelmekte ve öne çıkmaktadırlar. 


Programın Yapısı


Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri yüksek lisans programı, toplamda 21 krediyi kapsayan 7 dersten, bir seminerden ve tez çalışmasından meydana gelir. Seminer ve tez çalışması kredi almadan yalnızca başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi minimum dört, maksimum ise altı yarıyıl olarak belirlenmiştir.Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. 

Başvuru Koşulları


  Yüksek lisans programımıza başvuran adaylarda aradığımız koşullar:

  • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanından 4 yıllık lisans mezunu olanlar ve Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı dışından gelen diğer 4 yıllık lisans mezunları başvurabilirler.
  • ALES sınavından herhangi bir puan türünden en az 55 veya muadili bir sınavdan alınan eşdeğer bir puan.

Yüksek lisans programımıza başvuru ve kayıt için gerekli belgeler:

  • Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet alınacak mezun belgesi
  • Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan)
  • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 1 adet vesikalık resim

Öğrenci Kabul Kriterleri:

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonuçları dikkate alınarak yapılır. ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve mülakatın %30’unun toplamı sonucu oluşan puanlara göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Program kontenjanı kadar bir asil liste ve asil listenin kaydolmaması durumunda kayıt hakkı doğacak olan bir yedek liste ilan edilir. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 55 olmalıdır.

Ders Planı

İletişim

Yorumlar